Sigorta Hizmetlerimiz

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortaları; sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

 • Teminatlar
 • Yatarak Tedavi
 • Ayaktan Tedavi
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz
 • Küçük Müdahale
 • Yatış Sonrası Fizik Tedavi
 • Evde Bakım
 • Check - Up Giderleri
 • Ayakta Tedavi
 • Doktor Muayene
 • İlaç
 • 0-6 Yaş Çocuk Aşıları
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi
 • Ayakta Doğum Teminati
 • Yatarak Doğum Teminati
 • Yeni Doğan Bebek Teminati
 • Yurtdışı Yatarak Tedavi
 • Yurtdışı Ayakta Tedavi
 • Yatarak Tedavi, Yoğun Bakım
 • Yurt Dışı Teminatı
 • Yardımcı Tibbi Malzeme
 • Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi
 • Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans Hizmetleri
 • Hava Ambulansı
 • Suni Uzuv

Evim Poliçesi korumasında oturduğunuz binanın özelliklerine göre, apartman daireleri ve bağımsız konutlar için farklı ihtiyaçlara uygun bir sigorta poliçesi var. Apartmanda oturuyorsanız, içinde bulunduğunuz konutla birlikte ortak alanlara ilişkin kendi payınıza düşen kısımlar; bağımsız bir konutunuz varsa, bahçenizdeki bitkiler, havuz, duvar ve benzeri bina dışı eklentiler de otomatik olarak poliçeniz kapsamındadır.

Konut Sigortanızın Kapsamı

Evinizdeki, size ve birlikte yaşadığınız yakınlarınıza ait tüm ev ve giyim eşyalarını

 • Hırsızlık,
 • Yangın,
 • Boruların patlaması, tıkanması sonucunda ortaya çıkabilecek su hasarları,
 • Sel ve Su Baskını,
 • Duman,
 • Fırtına,
 • Kara, hava ve deniz taşıtları çarpması,
 • Yerkayması,
 • Karağırlığı,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,
 • Cam kırılması, risklerine karşı,

Evim Poliçesi korumasında oturduğunuz binanın özelliklerine göre, apartman daireleri ve bağımsız konutlar için farklı ihtiyaçlara uygun bir sigorta poliçesi var. Apartmanda oturuyorsanız, içinde bulunduğunuz konutla birlikte ortak alanlara ilişkin kendi payınıza düşen kısımlar; bağımsız bir konutunuz varsa, bahçenizdeki bitkiler, havuz, duvar ve benzeri bina dışı eklentiler de otomatik olarak poliçeniz kapsamındadır.

Üstelik, eviniz hasar nedeniyle bir süre için kullanılamaz hale gelirse geçici bir konut için yapacağınız kiralama masrafları,

 • Kiracı iseniz peşin ödenmiş kira kayıplarınız, bina sahibi iseniz mahrum kalacağınız kira geliri
 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Binaya ait sabit tesisat ve kısımların çalınmaları,
 • Görsel/İşitsel cihazların kazaen kırılmaları
 • Elektrik akımındaki dalgalanmaların cihazlara vereceği zararlar

sigorta kapsamındadır.

Asistans hizmetlerimiz:

 • Çilingir hizmeti
 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Faturaların ödenmesi
 • Acil mesajlarınızın iletilmesi
 • Evinizin korunması
 • İkametgaha öngörülmeyen dönüş
 • Tıbbi danışmanlık ve bilgi
 • Konuta doktor ve ambulans yollanması
 • Konuta uzman tıbbi ekip ve ekipman yollanması
 • Sosyal aktiviteler için bilet alam ve rezervasyon
 • Uçak bileti alma ve ulaştırma
 • Otel Rezervasyonları
 • Kiralık araç temini
 • İş organizasyonları
 • Seyahat öncesi hizmetler(Vize,Pasaport,Gümrük)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Bu sigortayı yapmak ve verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık nezdinde kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur. Bu sigorta poliçesinin tanzimi ile ilgili, tasdikli Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları ile Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı 24164 sayı, 08.09.2000 tarihli Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabiidir.

Sigorta Bedelinin tesbiti

Sigorta bedelinin tesbitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığı'nca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve Talimatı" nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı" nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

İşyeri Sigortaları

 • Yangın,
 • Dahili su,
 • Fırtına,
 • Duman,
 • Yerkayması,
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör,
 • Karağırlığı,
 • Cam kırılması,
 • Enkaz kaldırma giderleri,
 • Alternatif işyeri giderleri,
 • Yangın-infilak mali sorumluluk,
 • Komşuluk ve kiracı mali sorumluluk,
 • Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti (kiracı ve mal sahibinin kira kaybı),
 • İş durması,
 • Kara, hava, deniz taşıtları çarpması.

İşyeri Paket Sigortası'nın kapsamı, tüm ihtiyaçlarınız düşünülerek genişletildi;

 • Taşınan Para,
 • İşveren Mali Sorumluluk,
 • Emniyeti Suistimal,
 • 3. Şahıs Mali Sorumluluk Teminatları bu poliçede yer almaktadır.

Ayrıca hırsızlık, sel, su baskını veya deprem gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.

İşyeri Paket Sigortası'na özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir poliçeyle tam güvence sağlayabilirsiniz.

Kasko Sigortaları

Kasko Sigortası ile başlıca şu riskler teminat altına alınmaktadır

 • Çarpma, çarpılma, çarpışma,
 • Yanma,
 • Çalınma, çalınmaya teşebbüs,
 • Sel ve su baskını,
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi,
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör,
 • Sigara yanığı,
 • Enflasyon,
 • Asistans hizmetleri,
 • Otomatik değer artışı,
 • Kıymet kazanma,
 • İhtiyari mali sorumluluk,
 • Ferdi kaza sigortası,
 • Yetkili olmayan kişilerce çekilme,
 • Yurtdışı teminatı,
 • Asistans hizmetleri (çekme, çekilme, kurtarılma, ambulans....vb.)

Ferdi Kaza Sigortaları

Başınıza gelebilecek herhangi bir kaza sonucu sırtınız yere gelmez.

365 Gün 24 Saat, Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi araçla sayahat ederseniz edin.

İster evinizde, ister işyerinizde ya da dünyanın herhangi bir yerinde, yılın 365 günü, günün 24 saati ani ve beklenmedik bir kaza sonucu başınıza gelebilecek ölüm veya sakatlanma olaylarının sonucunda oluşabilecek zararlar Ferdi Kaza Sigortası teminatı altındadır.

Ferdi Kaza Poliçeniz kaza sonucu gereki olan herhangi bir tıbbi müdahele ile ilgili olarak yapacağınız tedavi masraflarını karşılar. Dilediğiniz takdirde tedavi masraflarını ek teminat olarak Ferdi Kaza Poliçeniz ile temin edebilirsiniz.

Kaza sonucu geçici olarak çalışamadığınız durumda geçiminizi geçici olarak çalışamadığınız süre için, geçiminizi sağlamak üzere gündelik tazminat taleplerinizi Ferdi Kaza Poliçenize ek teminat olarak dahil edebilirsiniz.

Bu talepleriniz için size gündelik olarak poliçede yazılı bedel ödenir.

Kara taşıtlarında, deniz taşıtlarında ve yolcu sıfatı ile seyehat etmeniz şartı ile hava taşıtlarında meydana gelebilecek her tür kazalar kaza kapsamındadır. Yılan ve haşerat sokması sonucunda meydana gelen zehirlenmeler. Isırılma sonucunda meydana gelen kuduz durumu. Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsü, Yanıklardan ve ani bir hareket sonucunda adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması.da kaza kapsamındadır.

Ferdi Kaza Sigortası, kişisel olarak kendinizi güvence altına alabilme kolaylığı sağlamanın dışında, bir meslek grubunu veya bir işveren olarak çalışanlarınızı toplu olarak güvence altına alabilme özelliğine sahiptir. Üstelik; yapılacak büyük grup sigortalarında indirim uygulanmaktadır.

Kaza sonucu sigortalının ölümü halinde tazminat hayatını kaybeden kişinin kanuni vârislerine ödenir.

Hasar durumunda tek yapmanız gereken en kısa sürede şirketimizi durumdan haberdar etmeniz ve o arada sigortalı değilmişçesine gerekli makul önlemleri almanızdır.

Yurt Dışı Seyahat Sigortaları

Yurtdışı seyahatlerinizde yararlanabileceğiniz bir sigorta olup sizi seyahatiniz sırasında başınıza gelebilecek olumsuzluklara karşı güvence altına alır.

Seyahat sigortasının kapsamında teminat altına alınan başlıca riskler şunlardır:

 • Kaza sonucu ölüm,
 • Kaza sonucu daimi sakatlık,
 • Tedavi masrafları hastahanede refakat,
 • Repatriasyon,
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk,
 • Hukuki masraflar,
 • Bagaj / Özel eşya kaybı.